ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EEN NIEUWE KOERS

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn
verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis: aanbieder:
Een Nieuwe Koers, gevestigd te Leidschendam; afnemer: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of
product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;
Overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen
aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de
verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en
inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
Producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte
en geleverde producten, zoals E-books;
Diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching,
cursus, en workshops;
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals
training -en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in
informatiemateriaal van aanbieder;
Deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;
Online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een
afnemer geselecteerde cursus of training.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing
op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking
hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door
aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan
ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan
ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke
bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt
tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht
het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de
betreffende elektronische communicatie.
2.8 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door
ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings-of aanmeldingsformulier, of
door digitale aanmelding door afnemer, of mondelinge aanmelding door afnemer.
3.2 Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de
betreffende partij aangegeven e-mailadres.
3.3 De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale
aanmelding van een afnemer.
3.4 De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van
afnemer van het onlineaanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde
betalingsvoorwaarden.
3.5 De cliënt draagt er zorg voor dat evt. gevraagde gegevens, voor de juiste uitvoering van de
overeenkomst, tijdig doch uiterlijk 1 week voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, in
het bezit zijn van aanbieder. Indien genoemde gegevens niet tijdig verstrekt zijn heeft aanbieder het
recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt
in rekening te brengen.

4. Prijzen

4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van
aanbieder worden mondeling vermeld door de aanbieder aan de afnemer.
4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen,
rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
4.3 Reis-en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie
en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Betaling en facturering

5.1 Losse coaching-sessies, training en VIP dagen dienen in 1 keer en vooraf betaald te worden.
Een coachtraject kan in 1 keer betaald worden of in termijnen. Bij termijnen worden er
administratiekosten in rekening gebracht. De termijn dient voor aanvang van de coaching-sessie
voldaan te zijn.
5.2 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata
respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet
gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
5.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer
geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan
aanbieder heeft plaatsgevonden.
5.4 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog
te leveren diensten en producten.
5.5 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven emailadres.
5.6 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan
binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.7 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting,
inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als
dag van betaling aangemerkt.
5.8 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een
overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van
rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer
in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5%
over het verschuldigde bedrag of gedeelte daarvan. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder
op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
5.9 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als
buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten
van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder
ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke
incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen
minimaal € 75,–.
5.9 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij
aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke
waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en
klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
5.10 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten en rente en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij
aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door
afnemer.

6. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

6.1 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist
en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde
essentiële informatie.
6.2 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene
voorwaarden) opgenomen bepalingen.
6.3 Afnemer staat ervoor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan
de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede)
van toepassing zijn op deelnemers.
6.4 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve
grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

7. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma

7.1 Aanbieder is gerechtigd: a. Om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden
van kwalitatieve verbetering; b. Om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en
coachsessies in een programma; c. De planning van onderdelen van een programma ten aanzien van
plaats of tijd tussentijds te wijzigen; d. Te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal
geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; e. Bij onvoldoende aanmeldingen
of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten.
Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is
tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane
betalingen van nog niet ontvangen prestaties worden gerestitueerd; f. (Tussentijds) de deelname
van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende
afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van
redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van
nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

8. Annulering door/opzegging van en verhindering (niet verschijnen) van afnemer/deelnemer bij een programma of afspraak.

8.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een
overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen. De volgende voorwaarden
zijn hierop van toepassing:
Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
Bij annuleren binnen 48 uur voor een afspraak en niet op de dag van de afspraak wordt 75% van
de geplande afspraak in rekening gebracht.
Bij annuleren op de dag van de afspraak of bij niet verschijnen wordt 100% van de geplande
afspraak/tijd in rekening gebracht.
Bij opzegging tot 48 uur van een coachprogramma/training is aanbieder niet gehouden tot
restitutie van het door afnemer (en evt. extra deelnemer) betaalde bedrag, afnemer dient bij
opzegging tot 48 uur van het programma 20% van totaalbedrag op factuur te voldoen.
Bij opzegging binnen 48 uur van een coachprogramma/training is aanbieder niet gehouden tot
restitutie van het door afnemer (en evt. extra deelnemer) betaalde bedrag, afnemer dient bij
opzegging binnen 48 uur van het programma 50% van totaalbedrag op factuur te voldoen.
8.2 opzegging van deelname aan een programma dient te geschieden door afnemer door middel van
een aangetekende brief aan het adres van aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder.
8.3 Opzegging tot 48 uur van een online-coachprogramma is kosteloos. Bij opzegging binnen 48 uur
dient afnemer 20% van totaal factuur te voldoen, mits het onlineprogramma nog niet is vrijgegeven.
Na vrijgeven van het programma aan afnemer vindt er geen restitutie meer plaats.

9. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma.

9.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van
haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter
ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt
geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
10.2 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder
beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het
door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering.
10.3 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van
enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het
gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te
wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
10.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden. 
10.5 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak. 
10.6 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 
10.7 Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
10.8 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
10.9 De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

11. Overmacht

11.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. 11.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
11.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een familielid (1e lijn), oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

12. Uitvoering door derden

12.1 Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet-of regelgeving.
13.2 Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. 
14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 
14.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. Opschorting en beëindiging

15.1 Indien: a. Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan; b. Afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; c. Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer; d. Afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer( s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
15.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16. Persoonsgegevens

16.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
16.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam-en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.
16.3 Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
16.4 Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

17.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing. Ook indien cliënt is gevestigd buiten Nederland.

18. Wijzigingen

18.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.