Privacy en Cookie Statement

Een Nieuwe Koers neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Een Nieuwe Koers heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Een Nieuwe Koers bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Een Nieuwe Koers

Een Nieuwe Koers kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van Een Nieuwe Koers afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Een Nieuwe Koers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Een  Nieuwe Koers gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
    Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Een Nieuwe Koers de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Een Nieuwe Koers. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Een Nieuwe Koers en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Een Nieuwe Koers (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens bijgehouden.

Delen met derden

Een  Nieuwe Koers kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Een Nieuwe Koers deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Een Nieuwe Koers correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Een Nieuwe Koers een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een Nieuwe Koers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Een Nieuwe Koers jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Een Nieuwe Koers de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Een Nieuwe Koers maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Een Nieuwe Koers maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Een Nieuwe Koers maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Een Nieuwe Koers inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Een Nieuwe Koers de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Een Nieuwe Koers heeft hier geen invloed op. Een Nieuwe Koers heeft Google geen toestemming gegeven om de via Een Nieuwe Koers verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Een Nieuwe Koers draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Een Nieuwe Koers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Een Nieuwe Koers jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Een Nieuwe Koers jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eennieuwekoers.nl.  Een Nieuwe Koers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Een Nieuwe Koers neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een Nieuwe Koers heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Een Nieuwe Koers of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Een Nieuwe Koers verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Een Nieuwe Koers via: info@eennieuwekoers.nl 

Eennieuwekoers.nl is een website van Een Nieuwe Koers. Een Nieuwe Koers is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 75909081

Telefoon: 06-23356292

E-mailadres: info@eennieuwekoers.nl  

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Een Nieuwe Koers, verzoekt Een Nieuwe Koers je om zo snel mogelijk contact met Een Nieuwe Koers op te nemen via info@eennieuwekoers.nl.  Een Nieuwe Koers zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Een Nieuwe Koers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.